Informácia o nás

Naša spoločnosť vznikla v roku 2000, odchodom zamestnancov spoločnosti Geodézia Prešov a.s.. V roku 2007 sa transformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Spoločnosť GEOGLOBAL, s.r.o. má v súčasnosti nadobudnuté niekoľkoročné skúsenosti v oblasti geodézie a katastra, disponuje modernou meracou, počítačovou technikou a kvalitným prístupom k potrebným informáciám.

Zamestnanci spoločnosti GEOGLOBAL s.r.o. sú členovia Komory geodetov a kartografov a disponuju oprávnením na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností v rozsahu podľa §6 písmena a, až e, zákona NR SR č. 215/1995 Z.z.

Naša stratégia spočíva vo vytváraní najvhodnejších riešení, ktoré zabezpečia spokojnosť
na strane objednávateľa.

Realizácia a tvorba nami ponúkaných služieb sa zakladá na kvalite, ktorá zaručuje príslušné náležitosti a presnosť zodpovedajúce predpisom.
.
© by your company

GEOGLOBAL, s.r.o.
IČO: 36 763 373
IČ DPH :SK2022359966
okres Trebišov
Zvonárska 227
075 01 Trebišov
okres Košice
Kmeťová 13 ,040 01 Košice , Slovakia
tel.mobil: +421905973836
Kontaktné informácie
Zodpovednosť a kvalita je rozhodne integrálnou súčasťou cieľov

GEOGLOBAL, s.r.o. .
emailový kontakt: geoglobal@geoglobal.sk bobikova@geoglobal.sk bobik@geoglobal.sk
I Vytyčovanie hraníc pozemkov I
I Zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov I
I Predrealizačné geodetické merania I
I Poradenstvo v otázkach katastra I
I Geometrické plány I
I Porealizačné merania stavebných objektov I
I O nás I
I KONTAKT I
I REFERENCIE I
I AKCIA I
Akcia 20% zľava za geodetické služby spojené s výstavbou ekologických stavieb a nizkoenergetických domov.
Ak máte Kartu výhod od Prvej Stavebnej Sporiteľne, poskytujeme ako zmluvný partner 10% zľavu na nami poskytované služby.